EU 30 Aug 2017

Ändringar och tillägg i EU-varumärkeslagstiftningen

Den 1 oktober 2017 börjar nya regler på EU-varumärkesrättens område att gälla. Det omfattar bland annat ändrade regler för kravet på grafisk återgivning, förfarandet vid åberopande av prioritet och för invändningsförfarandet. Vidare introduceras en ny typ av varumärke på EU nivå – EU-kontrollmärken.

Kravet på grafisk återgivning tas bort

Tidigare gällde kravet att endast sådant som kunde återges grafiskt kunde utgöra varumärken. En ansökan om ett EU-varumärke var därför tvunget att innehålla en grafisk återgivning av det sökta märket. Nu tas detta kravet bort. Det blir alltså enklare att registrera icke-konventionella kännetecken som t.ex. dofter och ljud. Återgivningen av varumärket måste dock fortsättningsvis vara tydlig, precis, självständig, lätt tillgänglig, varaktig och objektiv.

Åberopande av prioritet

För åberopandet av prioritet på grund av en tidigare rättighet gäller nu att åberopandet ska ske samtidigt som ansökan om EU-varumärket lämnas in till EUIPO.

Invändningsförfarandet

I invändningsförfarandet tillkommer nya regler främst avseende bevisning.

Från och med den 1 oktober gäller att bevisning avseende registrerade äldre EU rättigheter eller nationella rättigheter som är tillgängliga via en källa online som erkänns av EUIPO, kan förse myndigheten genom att referera till online-källan. Samtliga EU-medlemsstaters nationella varumärkesregister erkänns av EUIPO.

För annan bevisning som inges i inlagor till EUIPO kommer vissa formella krav att uppställas. Kravet tar sikte på att bevisning tydligt ska identifieras och refereras till. Som en konsekvens av att inte efterleva formkraven riskerar parten att EUIPO bortser från bevisningen.

EU-kontrollmärke

En motsvarighet till svenska garanti- och kontrollmärken introduceras på EU-nivå för certifieringsmyndigheter och –organisationer. Funktionen för denna typ av varumärke är att varan eller tjänsten som märket kännetecknar uppfyller vissa certifieringskrav.

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi