Sverige 22 Apr 2021

Domen om klassikerskyddet – Akademien mot NMR

Efter att klassikerskyddet funnits i snart 60 år är den första domen nu avgjord. Nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) har inte begått upphovsrättsintrång genom sin publicering av dikter av bland andra von Heidenstam, Rydberg och Tegnér, enligt Patent- och marknadsdomstolen.

Tvisten inleddes i slutet av 2019 när Svenska Akademien väckte talan mot att NMR:s webbplats Nordfront publicerat utdrag av dikter av ovan författare. Enligt Akademien var en del av det övriga materialet brottsligt eller gav i vart fall uttryck för nedvärdering och kränkning av folkgrupper. Verken hade därför, enligt Akademien använts i ett främmande och kränkande sammanhang. Akademien begärde att användningen av de litterära verken skulle förbjudas med stöd av upphovsrättslagens bestämmelse om klassikerskydd.

Upphovsrätten varar under upphovsmannens livstid och fram till och med 70 år efter dennes död. När upphovsrätten till ett verk har löpt ut är det som huvudregel fritt att utnyttja. Ett undantag från denna regel är det s.k. klassikerskyddet som skyddar äldre svenska klassiska verk från offentliga återgivanden som kränker ”den andliga odlingens intressen”, dvs nationella kulturarvet efter upphovsmannens död. Detta skydd tar endast sikte på användningar av verk som är grovt kränkande och stötande både för verket och allmänheten.

Motparten framförde ett flertal invändningar mot Akademiens talan. De hävdade bland annat att återgivningarna inte omfattades av klassikerskyddet på grund av att de litterära verken inte hade förändrats eller förvanskats.

Den avgörande frågan i målet kom att bli om klassikerskyddet är tillämpligt då ett verk – utan att ha bearbetats eller i någon form förändrats – har återgetts i ett kränkande sammanhang.

Domstolen gjorde sin bedömning med utgångspunkt i lagförarbeten från slutet av 1950-talet (lagen tillkom 1960). Tolkningen av förarbetsuttalandena i viss mån försvåras av att de är skrivna för en annan tid, men tillägger att en sådan extensiv tolkning som Akademien förordat skulle kunna ha vissa yttrande- och tryckfrihetsrättsliga konsekvenser, bekräftar Tomas Norström, rådman och en av ledamöterna i rätten.

Patent- och marknadsdomstolen gör alltså bedömningen att klassikerskyddet endast är tillämpligt när ett verk har utsatts för förändringar. Det finns enligt domstolen inte något som talar för att klassikerskyddet är avsett att omfatta den situationen att ett verk återges i ett oförändrat skick, men i ett sammanhang som framstår som stötande. Akademiens förbudstalan har därför inte bifallits. Det står alltså var och en fritt att utnyttja verket i vilken form och på vilket sätt som helst.

Enligt domen ska Svenska Akademien ersätta Nordfront och NMR för rättegångskostnader på totalt ca 1.5 MSEK.

-Domstolspraxis behövs för att vi ska få en bättre bild av hur sådana här tvister ska avgöras, säger Sanna Wolk, professor i immaterialrätt vid Uppsala Universitet, i ett tidigare uttalande i Sveriges Radio.

Svenska Akademien är en av tre institutioner som kan vidta rättsliga åtgärder för att skydda klassiska verk som ingen längre har upphovsrätt till (Musikaliska Akademien och Konstakademien är de andra två).

Domen kan överklagas.

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi