Europa 04 Dec 2015

EU:s nya varumärkesreform

EU:s medlemsländer har preliminärt kommit överens om ett antal förändringar i det Europeiska varumärkessystemet. Förändringarna ska spegla hur varumärken används idag på marknaden. Detta är den första stora förändringen av systemet som skett på 15 år. Reformen kommer att innebära förbättringar bland annat avseende kostnadseffektivitet, tillgänglighet och förutsägbarhet. Merparten av de nya reglerna förväntas träda ikraft under första halvåret 2016.

Nedan är ett sammanfattande urval av de förändringar som planeras:

I samband med reformen kommer EU:s varumärkesmyndighet i Alicante, the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), att byta namn. Myndigheten kommer i framtiden att heta European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Gemenskapsvarumärken (CTM) kommer hädanefter också att kallas EU-varumärken (EUTM).

Varumärkesinnehavare kommer att ges bättre förutsättningar att skydda sina varumärken mot intrång och piratkopiering. Rättighetsinnehavare ges möjlighet att hindra varor märkta med intrångsgörande märken från att föras igenom EU. När det gäller sådana transitfrågor är syftet att undvika att legitima varor beslagtas, samtidigt som piratkopior kan på ett bättre sätt kan hindras. Reformen ska även tillåta rättighetshavare att vidta åtgärder mot intrångsgöraren som erbjuder, lagrar, importerar eller exporterar förpackningar försedda med falska märken.

Att bifoga en grafisk avbildning av varumärket till sin ansökan kommer inte längre att behövas när det gäller icke-traditionella märken. Märken behöver i fortsättningen endast visas på ett tillräckligt tydligt sätt för att bedömning av skyddets omfattning ska kunna göras. Detta torde underlätta registreringen av märken såsom hologram samt smak- och doftmärken.

De föreslagna reglerna fastslår att användning av firma eller företagsnamn som innebär en förväxlingsrisk med ett registrerat varumärke ska anses utgöra intrång. Användandet av ett personnamn i eller som ett varumärke kommer dock även fortsättningsvis att vara tillåtet. Samtidigt blir det obligatoriskt att vägra registreringar av varumärken som är förväxlingsbara med ”välkända varumärken”.

Vad gäller återkallelse- och ogiltighetstalan riktat mot varumärkesrättigheter innebär reformen att EU:s medlemsstater ska kunna tillhandahålla effektiva, snabba och billiga administrativa förfaranden i dessa avseenden.

Beskrivande märken ska inte vägras registrering om märket, innan ansökan gjordes, har erhållit särskiljningsförmåga genom inarbetning. Märken som redan är registrerade ska dessutom skyddas mot ogiltighetstalan om märket har uppnått särskiljningsförmåga genom inarbetning innan ogiltighetstalan väcktes.

De nya reglerna kräver att de varor och tjänster som ett EU-varumärke registreras för identifieras klart och precist. Detta innebär att man måste precisera sina varor och tjänster inom rätt varumärkesklass via det så kallade Nice-klassystemet. Varumärken som är registrerade före den 22 juni 2012 ska få möjlighet att inkomma med korrigeringar där innehavaren tydliggör vilka varor och tjänster varumärkesskyddet ska omfatta. Denna möjlighet ges under en övergångsperiod på sex månader. Om ingen korrigering inges kommer skyddet antas omfatta endast de varor och tjänster som framgår av den bokstavliga meningen av den så kallade klassrubriken. Ansökningar som är gjorda efter den 22 juni 2012 har sedan tidigare redan omfattats av en regel som medför att det i sådana ansökningar måste preciseras vilka varor eller tjänster som omfattas.

Överenskommelsen mellan EU:s medlemsländer är preliminär men ett formellt undertecknande förväntas ske inom en snar framtid. Ändringarna i det direktiv som styr implementering i nationella lagar träder i kraft i mars 2016. Därefter har Sverige och andra medlemsstater tre år på sig att implementera de förändringar som krävs i sin nationella lagstiftning. 

Om du har frågor om varumärkesskydd är du välkommen att kontakta någon av våra konsulter på 08-729 91 00.

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi