Sverige 23 Jun 2022

Framgång för ATG om Trav & Galopp

I den varumärkestvist som pågått sedan ATG lämnade in en stämningsansökan i december 2020 mot Svenska Spels användning av ’’TRAV & GALOPP’’, gick Patent- och marknadsdomstolen på ATG:s linje; Svenska Spels varumärkesregistrering ’’TRAV & GALOPP’’ ska hävas.

ATG:s företagsnamn ’’Aktiebolaget Trav och Galopp’’ är registrerat sedan 1973 och bolaget invände att Svenska Spels varumärkesregistrering av ’’TRAV & GALOPP’’ gör intrång i ATG:s företagsnamn och måste upphöra med hänvisning till sin ensamrätt. 

Svenska Spel ansökte i november 2019 om registrering hos Patent- och registreringsverket (PRV) av ett figurmärke som innehåller ordkombinationen ”Trav & Galopp”. Efter PRV:s bedömning godkändes ansökan och registrering beviljades och avser ett så kallat figurvarumärke. Svenska Spel använder sedan dess kännetecknet ”Trav & Galopp” i sin marknadsföring för sina hästspel.

I målet aktualiseras det så kallade korsvisa skyddet som ger ett automatiskt skydd för företagsnamn som varumärke och vice versa. Det registrerade företagsnamnet Aktiebolaget Trav och Galopp kan därför utgöra hinder för registrering av varumärket ’’TRAV & GALOPP’’

Den 27 maj i år meddelade Patent- och marknadsdomstolen (PMD) sin dom och utslaget till ATG:s fördel. Domslutet omfattade hävning av Svenska Spels varumärkesregistrering ”Trav & Galopp’’ och ett förbud att använda kännetecknet vid marknadsföring av spel på hästar vid vite om 10 miljoner kronor. PMD fastställde även att Svenska Spel var ersättningsskyldiga för nyttjandet av kännetecknet och för ytterligare skada som intrånget medfört. Domstolens dom baserades på att Svenska Spels varumärke ansågs förväxlingsbart med ATG:s företagsnamn och därmed stred mot registreringshinder i varumärkeslagen.  

En rådman ansåg att det inte finns någon förväxlingsrisk mellan ATG:s företagsnamn och Svenska Spels kännetecken. I den skiljaktiga meningen resonerades för att beskrivande beteckningar som ’’Trav’’ och ’’Galopp’’ för trav- och galoppsport har ett begränsat skyddsomfång. I motsats från domslutet ansåg den skiljaktiga rådmannen att någon förväxlingsrisk inte förelåg och att Svenska Spels varumärke således inte ska hävas på grund av förväxlingsrisk.

Domen kan överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD).

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi