Sverige 25 Jun 2018

Ny lag om företagshemligheter

Den 1 juli 2018 träder den nya lagen i kraft och ersätter nuvarande lag om skydd för företagshemligheter. Den nya lagen följer en harmonisering inom EU och syftar till att stärka företagens konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för innovation och kunskapsbaserat företagande.

Bland annat innebär nya lagen att fler former av angrepp på företagshemligheter ska vara otillåtna och kunna förbjudas. Det ställs krav på att innehavaren av informationen har vidtagit rimliga åtgärder för att hemlighålla den, och röjandet ska även fortsättningsvis vara ägnat att medföra skada i konkurrenshänseende för innehavaren.

I den nya lagen inbegriper företagshemligheter, förutom information som finns i en näringsidkares rörelse, även information om affärsförhållanden som finns i en forskningsinstitutions verksamhet. Den som röjer en företagshemlighet blir skadeståndsskyldig i fler fall än i gamla lagen. Till exempel gäller det när någon även köper en stulen företagshemlighet eller en arbetstagare som tar dokument i syfte att göra de till sina. Dessutom anges att tillverkning och försäljning av varor vars formgivning, egenskaper och funktion gynnas avsevärt av en röjd företagshemlighet, s.k. intrångsgörande varor, ska utgöra ett utnyttjande och därmed ett angrepp på företagshemligheten.

Domstolen kommer att ha större möjlighet till vitesförbud och andra skyddsåtgärder. Detta kan ske även om angreppet inte var avsiktligt eller skett av oaktsamhet. Dessutom blir sekretesskyddet för företagshemligheter i rättegångar starkare. Förutom dessa bestämmelser skärps straffet för företagsspioneri.

Det poängteras också att erfarenheter och färdigheter som en arbetstagare har fått i sin normala yrkesutövning, även kallat know-how, samt information om allvarligt missförhållande, s.k. visselblåsning, inte utgör företagshemligheter. Ett angrepp som skett i god tro ska inte kunna leda till straff- eller skadeståndsansvar.

Åtgärder för att hemlighålla företagsinformationen kan göras genom t.ex. sekretessavtal (som ger avtalsrättslig grund till skadestånd), datatekniska och andra åtgärder.

Den nya lagen är en avvägning mellan skyddet för företagshemligheter och skyddet för yttrandefriheten.

Andra nyheter

 • Stockholm 05 Oct 2021

  UNICEF väljer Stockholm för sitt innovationsk...

  Läs mer

 • Förenade Arabemiraten 30 Sep 2021

  Förenade Arabemiraten ansluter sig till Madrid...

  Läs mer

 • Worldwide 28 Sep 2021

  Sverige – fortsatt i topp!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi