Sverige 11 Sep 2015

Nytt avtal om anställdas uppfinningar

En ny överenskommelse har träffats om konkurrensklausuler och anställdas uppfinningar. Parter till överenskommelsen är Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet (PTK).

Det har sedan lång tid tillbaka funnits avtal för tjänstemän på den privata sektorn som reglerar arbetstagares uppfinningar och om användandet av konkurrensklausuler. Under 2014 sa dock Svenskt Näringsliv upp avtalet om konkurrensklausuler och PTK sa upp avtalet om arbetstagares uppfinningar. Under våren 2015 har parterna sedermera förhandlat om nya avtal och ett antal uppgörelser träffades den 1 juli, vilket resulterat i nya moderna avtal.

I korthet går de ovan nämnda avtalen ut på följande:

Det nya avtalet om konkurrensklausuler är tillämpligt på alla företag där det finns företagshemligheter, och är inte, som tidigare, inriktat främst på företag inom industrin. Det nya avtalet om konkurrensklausuler i anställningsavtal ersätter ett tidigare avtal från 1969. 

Bakgrunden till avtalet är att för vissa företag utgör bestämmelserna om lojalitet och sekretess i kollektivavtal och allmänna anställningsvillkor ett tillräckligt skydd för företagshemligheter. I vissa fall kan dock företag behöva lojalitet och tystnadsplikt av en arbetstagare även under viss tid efter anställningens upphörande. Detta kan åstadkommas genom konkurrensklausuler.

Det nya avtalet om arbetstagares uppfinningar innehåller ändringar i det tidigare Uppfinnaravtalet från 1994. Ersättningsbeloppen har höjts och den tidsfrist som gäller för att väcka talan om ersättning för en uppfinning börjar nu löpa från det att patentansökan gjorts.

Bakgrunden till avtalet är att äganderätten till uppfinningar, som tillkommit med utnyttjande av ett företags resurser, ska tillfalla företaget. Anställda är samtidigt berättigade till skälig ersättning för sina uppfinningar. Frågan om sådan ersättning uppstår framför allt när en uppfinning tillkommit vid sidan av arbetstagarens normala arbetsuppgifter och/eller när uppfinningen har ett särskilt högt värde.

Avtalen beräknas antas av respektive organisations förbund och träder sedan i kraft från och med 1 december 2015.

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi