Sverige 11 Nov 2020

Patenttvist avgjord till Scanias fördel

I en nyligen avgjord patenttvist mellan Volvo och Scania ogiltigförklarades Volvos patent enligt Patent- och marknadsdomstolen, PMD. Tvisten gäller Volvos patent avseende en stegväxlad växellåda för motorfordon. Volvo blir därmed skyldig att betala rättegångskostnader på 5 miljoner kronor till Scania. Detta är en av flera tvister som pågår mellan de stora fordonsbolagen i PMD vid Stockholms tingsrätt.

Volvo fick patent redan den 10 juni 2003 och avser en automatiserad stegväxlad växellåda, som undanröjer nackdelarna med den kända tekniken genom att tillhandahålla en automatisk frihjulsfunktion för att kunna begränsa bränsleförbrukningen.

Scania började under 2013 bjuda ut och under 2014 att sälja lastbilar med växellådor som hade en automatisk frihjulningsfunktion.

Volvo väckte den 11 februari 2019 talan mot Scania för patentintrång och yrkade bland annat förbud för Scania att tillverka, bjuda ut, föra ut på marknaden eller använda vissa växellådor med nämnda frihjulningsfunktion i Sverige samt att inneha sådana växellådor för sådant ändamål så länge som patentet är giltigt. 

Scania bestred patentintrång och inlämnade en ogiltighetstalan mot Volvo. I ogiltighetstalan yrkade Scania att uppfinningen enligt patentet inte var så tydligt beskriven att en fackman med ledning av beskrivningen kunde utöva den. Dessutom ansåg Scania att uppfinningen inte var ny och saknade uppfinningshöjd. 

Detta bestreds av Volvo som alternativt yrkade att patentet skulle upprätthållas i ändrad lydelse. 

I Patent- och marknadsdomstolens dom bifölls Scanias ogiltighetstalan. Samtidigt konstaterar PMD att Scanias förfoganden över de aktuella växellådorna under antagande att patentet är giltigt i meddelad lydelse, på objektiv grund gör intrång. Avgörandet i intrångsmålet, som sker i form av en särskild dom, s.k mellandom, bör få överklagas särskilt. I avvaktan på att mellandomen vinner laga kraft ska intrångsmålet i övrigt förklaras vilande.

I detta mål blir Volvo skyldig att betala Scania ca 5 miljoner kronor i rättegångskostnader.

Andra nyheter

 • Sverige 23 Jun 2022

  Framgång för ATG om Trav & Galopp

  Läs mer

 • Sverige 16 Jun 2022

  Trademark Prosecution Firm of the Year i Sverig...

  Läs mer

 • Worldwide 09 Jun 2022

  Camilla Hamrin igen en av ”Top 250 Women in I...

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi