Sverige 19 May 2014

Nya Patent- och Marknadsdomstolen – arbetet fortsätter efter remisstiden

Justitiedepartementet fortsätter sitt arbete med att skapa en Patent- och Marknadsdomstol för immaterialrättsliga, marknadsrättsliga och konkurrensrättsliga mål. Skapandet av denna domstol kommer att innebära att de typer av mål som tidigare behandlats i Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen i framtiden istället behandlas i den nya Patent- och Marknadsdomstol.

Efter att remisstiden för departementspromemorian Patent- och marknadsdomstol (Ds 2014:2) gick ut den 11 april 2014 fortsätter nu arbetet med att upprätta den nya tilltänkta Patent- och Marknadsdomstolen. I denna nya särskilda domstol ska immaterialrättsliga, marknadsrättsliga och konkurrensrättsliga mål samlas under ett och samma tak, med en första instans i Stockholms tingsrätt och en andra instans i Svea Hovrätt. Om allting går enligt planerna kommer domstolen att börja sitt arbete i juli 2015. Till dess fortsätter dock Justitiedepartementets arbete med att vidare konkretisera, förtydliga och förbättra de lagförslag som framgår av promemorian och det som framkommit från de olika remissinstanserna.

Förslaget innehåller, utöver det faktum att en och samma domstol kommer att vara behörig att ha hand om näst intill alla immaterialrättsliga och marknadsrättsliga frågor i Sverige, även regler om sammansättningen i domstolen, möjligheter att slå ihop olika måltyper, regler om domare och tekniskt och ekonomiskt sakkunniga ledamöter, med mera. Olika remissinstanser har givit sina synpunkter på dessa regler och troligtvis kommer en del av de i promemorian föreslagna reglerna att ändras, i alla fall till viss del. Det är upp till justitiedepartementet att fånga upp de positiva och negativa synpunkter som remissinstanserna har redovisat, för att sedan bearbeta materialet och presentera ett lagförslag vid ett senare tillfälle.

Den nya domstolen är ett nödvändigt steg mot att modernisera och konkretisera handläggning och domstolsförfaranden inom Groth & Co:s huvudsakliga verksamhetsområden. Kravet på domstolar med hög kompetensnivå och en enhetlig prejudikatbildning gör att det finns ett tydligt behov av en reform av domstolssammansättningen i dessa måltyper. Uppdelningen av olika målområden på ett flertal domstolar och  instanser har skapat en splittrad bild där ofta rättsliga processer med starka beröringspunkter har fått föras i olika tillgängliga fora. Processer har blivit mer utdragna än vad som borde vara rimligt med påföljande osäkerhet när det  gäller de aktuella problemställningarna. Dessa utdragna och uppdelade processer har även haft en negativ påverkan på möjligheterna att effektivt försvara och genomdriva rättigheter inom exempelvis det immaterialrättsliga området. Att samordna de olika målen under en enhetlig allmän domstol bör således medföra ett flertal fördelar.

Departementspromemorian Patent- och Marknadsdomstol (Ds 2014:2) finns att läsa här

Här kan du också läsa artikeln om Patent- och Marknadsdomstolen från BrandNews 2/14

 

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi