Europa 18 Mar 2014

Svenskt rätt anpassas till enhetligt EU-patentsystem

Lagändringar ska anpassa svensk rätt till ett enhetligt europeiskt patentsystem och en gemensam patentdomstol, varför regeringen har lämnat en remiss till Lagrådet för granskning.

I lagrådsremissen ”Ett enhetligt patentskydd i EU”, överlämnat den 30 januari 2014, föreslås lagändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till det enhetliga patentskyddet och den enhetliga patentdomstolen. Lagändringarna kommer att träda i kraft vid ett senare tillfälle, troligtvis någon gång under 2015. Avsikten är att detta ska ske samtidigt som det enhetliga patentsystemet blir tillämpligt i Sverige. Dessutom föreslås ett par lagändringar om prioritetshandlingar och översättning som syftar till att öka rättssäkerheten för patenthavare.

Dagens patentsystem i EU består huvudsakligen av medlemsstaternas nationella rätt och den europeiska patentkonventionen (European Patents Convention, EPC). Enligt patentkonventionen beviljar det europeiska patentverket (EPO) europeiska patent. Dessa europeiska patent får verkan genom att sökanden av patentet betalar en avgift i varje land för sig (s k validering), och i många länder krävs dessutom att sökanden lämnar in en översättning av patentansökan.

En tvist om ett europeiskt patent kan prövas av domstolar i olika länder, dock med risk för olika utgångar i det enskilda fallet och skiftande rättspraxis mellan länderna. Dagens system är relativt dyrt och komplicerat för den som vill få, försvara eller ifrågasätta ett europeiskt patent i flera länder.

Det nya mer effektiva systemet

Som resultat av ett fördjupat samarbete mellan flertalet EU-medlemsstater kan nu ett enhetligt patentskydd komma att införas. Detta innebär att en sökande genom ett enda förfarande kan få ett patent som täcker hela EU, utom några få länder som inte deltar i samarbetet. Med en enklare handläggning ger detta också en lägre kostnad.

Samtidigt kommer det inrättas en enhetlig patentdomstol som i princip blir ensam behörig att handlägga tvister om europeiska patent, och förhoppningen är att man därmed ska skapa förutsättningar för en enhetlig patentpraxis. Det enhetliga patentsystemet skulle också innebära förenklingar och ökad rättssäkerhet för användarna av systemet.

Andra nyheter

 • KENYA 19 May 2022

  Nya krav på anteckning av immateriella rättig...

  Läs mer

 • Worldwide 04 May 2022

  Renewcell gör modeindustrin hållbar

  Läs mer

 • Kap Verde 28 Apr 2022

  Kap Verde ansluter sig till Madridsystemet

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi